Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Περί Πολέμων Προφητεία

Στους κάθε είδους πολέμους δεν κερδίζει ο καλύτερα εξοπλισμένος, αλλά ο περισσότερο απελπισμένος. 

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #99 της 07-06-2022)