Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Teucris Delphi

Πολιτικές Αναλύσεις

“Ει δε τις μάλλον ή κατά την ανθρωπίνην σοφίαν ωφελείσθαι βούλοιτο, συνεβούλευε μαντικής επιμελείσθαι”
-Σωκράτης (Ξενοφώντος Απομνημονεύματα Δ, κεφ. VII στ. 10)

Η Σφίγγα στο Μουσείο των Δελφών
Η Σφίγγα στο Μουσείο των Δελφών

Η Μέθοδος της Πυθίας

“ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.”
“Τύχην νόμιζε” – Recognize fortune – (Να αναγνωρίζετε την τύχη) “Τύχην στέργε” – Be fond of fortune – (Να είστε λάτρης της τύχης) “Τύχη μη πίστευε” – Do not trust fortune -(Μην εμπιστεύεστε την τύχη)