Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Teucris Conceptual Documentaries

Εννοιολογικά – Conceptual Documentaries

“Ζάλογγο”
Μετά τη Λήξη – Πριν το Τέλος

“Zalongo”
After the Ending – Before the Termination

Δείτε εδώ το Trailer


Conceptual documentaries are a type of documentary film that focuses on exploring abstract ideas, concepts, and themes, rather than simply presenting facts or information. These films use creative and experimental techniques to communicate their themes, often employing innovative approaches to storytelling, such as non-linear narratives, impressionistic visuals, and unconventional sound design.

The goal of conceptual documentaries is to engage the audience on an emotional and intellectual level, rather than simply informing or educating them. These films often raise philosophical or existential questions, and they encourage the audience to think deeply about the subject matter.

In summary, conceptual documentaries are films that use creative and experimental techniques to explore abstract ideas and themes, and they aim to engage the audience on an emotional and intellectual level.

Τι είναι τα εννοιολογικά ντοκιμαντέρ και πώς διαφέρουν από τα θεωρούμενα παραδοσιακά (ταινίες τεκμηρίωσης);

Ένα εννοιολογικό ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν βασίζεται μόνο στη δημιουργία μιας αφήγησης με βάση τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής και φωνής υποβάθρου (αφήγησης), αλλά και στη διερεύνηση μιας ιδέας και μιας έννοιας.

Συνδυάζοντας τη δύναμη των λέξεων με τη δύναμη της εικόνας έχω εστιάσει ιδιαιτέρως στον τομέα των (όπως τα χαρακτηρίζω) “χειροποίητων εννοιολογικών ντοκιμαντέρ”.

Πρόκειται για πρωτοποριακή εννοιολογική κινηματογραφία (conceptual cinematography), όπου ο χειρισμός εννοιών και της επίδρασης της εικόνας μπορούν να επεκτείνουν το φάσμα της αντίληψης μας για τον Κόσμο μας. Είναι ένας εντελώς νέος τρόπος με τον οποίον προσεγγίζουμε τα πράγματα.

 

 

 

 Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)