Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ευτυχία – Ευχαρίστηση (Happiness – Pleasure)

Ευτυχία – Ευχαρίστηση
Η ευτυχία είναι μια στιγμή…
Η ευχαρίστηση παίρνει μια ζωή…
Όχι το αντίστροφο.

Happiness – Pleasure
Happiness is a single moment…
Pleasure takes a lifetime…
Not vice-versa.