Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αποκατάσταση Διατηρητέων

Η Επιτομή των Επενδύσεων σε Ακίνητα… η Teucris διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία (αυτό θέλω να …πιστεύω) και πολύ μεγάλη εμπειρία (αυτό …δεδομένο!)…

Σύντομα περισσότερα…