Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ανησυχία αντί Εμπιστοσύνης

Anxiety vs Trust
Η ανησυχία (και ανευθυνότητα) είναι αυτοταπείνωση.
Η εμπιστοσύνη (προς την ζωή) είναι αξιοπρέπεια.
Anxiety (and irresponsibility) is self-indulgence.
Trust (to life) is dignity.