Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

When in doubt tell the truth

“When in doubt tell the truth. It will confound your enemies and astound your friends.”

“Σε περίπτωση αμφιβολίας πείτε την αλήθεια. Θα συγχύσετε τους εχθρούς σας και θα καταπλήξετε τους φίλους σας.”

-Mark Twain