Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Six Thousand Acres of LAND

To be sold by public vendue, on Thursday the 14th of April next, at the House of Abraham Post, Tavern Keeper, at Sagerties. Six thousan (1768)

Source: Vintage Ad Browser

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)