“Το τέλειο τετράγωνο δεν έχει γωνίες”

Laozi, Tao Te Ching