«Το τέλειο τετράγωνο δεν έχει γωνίες»

Laozi, Tao Te Ching