Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σόλων Υποθ. Θ, 17

“Ανδρών δ’ εκ μεγάλων πόλις όλλυται· ες δε μονάρχου δήμος αϊδρίη δουλοσύνην έπεσε” – Σόλων Υποθ. Θ, 17
“Το κράτος καταλύεται από τους άρχοντες του· κι ο λαός ανίδεος από πολιτική καταντά δούλος του μονάρχη”