Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών

“Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρίαν τύχην.”
“Η εμπειρία συντελεί, ώστε να δημιουργηθεί τέχνη, η απειρία όμως ενεργεί κατά τύχην.”
-Αριστοτέλης
Είθε να εμπνέεστε!
Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών