Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ποσοστά Ενίσχυσης ΕΣΠΑ

Ποσοστά Ενίσχυσης

 

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
Περιφέρειες
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
% ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις
% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50
60
50
40
Κ. Μακεδονία
40
50
60
50
Δ. Μακεδονία
40
50
60
50
Ήπειρος
50
60
50
40
Θεσσαλία
40
50
60
50
Ιόνια
40
50
60
50
Δ. Ελλάδα
50
60
50
40
Πελοπόννησος
40
50
60
50
Β. Αιγαίο
40
50
60
50
Κρήτη
40
50
60
50
Στερεά Ελλάδα
40
50
60
50
Ν. Αιγαίο
40
50
60
50
Αττική
40
50
60
50
Ποσοστά Ενίσχυσης (μόνο των λειτουργικών δαπανών)
Περιφέρειες
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
%
ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις
%
ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Όλες οι Περιφέρειες
25
100
75
Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.