Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Σιδηρούς Κανών της ΕΕ

Οτιδήποτε δημιουργεί απρόσμενο κέρδος πολύ σύντομα θα φορολογηθεί.