Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Ρωμαϊκός Κανόνας

“Αυτός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να διακόπτει εκείνον, ο οποίος το κάνει”.