Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Μοναξιά

Η αντιμετώπιση της μοναξιάς χωρίς παρακμή και χωρίς κανένα υλικό αγαθό να την εκχυδαΐζει οδηγεί σ’ ένα διαφορετικό πνευματικό επίπεδο… (όχι όμως κατ΄ ανάγκην και στην ευτυχία).