Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ιστορικό Quiz

Μπορείτε μήπως να εντοπίσετε τίνος “τεχνικές οδηγίες” περί των κατοικιών είναι οι παρακάτω;
Παραθέτω αρχικά τη συνοπτική μετάφραση και για όσες/ους διαθέτουν το… σθένος το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο. Θα σας πρότεινα μάλιστα να ξεκινήσετε από αυτό, προκειμένου να αξιολογήσετε και την ικανότητά σας αντίληψης των αρχαίων Ελληνικών. Απάντηση αύριο βράδυ και δεν πρόκειται να σχολιάσω –ούτε like- μέχρι τότε (θα λείπω εξ’ άλλου στα Καλάβρυτα για να δούμε την εξέλιξη του εκεί πέτρινου σπιτιού και διάφορα πολλά ακόμα πετρο-ενδιαφέροντα). Στο quiz τώρα… (Δείτε το στο Facebook & Twitter παρακαλώ)…

Η συνοπτική μετάφραση:

“Όποιος πρόκειται να έχει κατάλληλη κατοικία πρέπει να βρει τον τρόπο να την κάνει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και πιο χρήσιμη. Να είναι δροσερή το καλοκαίρι και ζεστή τον χειμώνα.
Ο ήλιος στα σπίτια τα στραμμένα προς τον νότο λάμπει κάτω στα δωμάτια, ενώ το καλοκαίρι προχωρά από πάνω και παρέχει και από τις στέγες. Τα σπίτια τα στραμμένα προς το νότο πρέπει να χτίζονται ψηλότερα για να μην μένει έξω ο χειμωνιάτικος ήλιος, ενώ τα βορινά να χτίζονται χαμηλότερα για να μην δέρνονται από τους κρύους ανέμους.
Οι ζωγραφιές στους τοίχους και διακοσμήσεις περισσότερες απολαύσεις στερούν παρά προσφέρουν.
Για τους ναούς και τους βωμούς η καταλληλότερη περιοχή είναι η πλέον φανερή αλλά και λιγότερο πολυσύχναστη· γιατί είναι καλό να προσευχηθεί καθένας βλέποντας τον ναό και καλό να πλησιάζει διατηρώντας την αγνότητά του.”

Το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο:

“καὶ οἰκίας δὲ λέγων τὰς αὐτὰς καλάς τε εἶναι καὶ χρησίμους παιδεύειν ἔμοιγ᾽ ἐδόκει, οἵας χρή, οἰκοδομεῖσθαι. ἐπεσκόπει δὲ ὧδε: ἆρά γε τὸν μέλλοντα οἰκίαν, οἵαν χρή, ἔχειν τοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι, ὅπως ἡδίστη τε ἐνδιαιτᾶσθαι καὶ χρησιμωτάτη ἔσται; τούτου δὲ ὁμολογουμένου, οὐκοῦν ἡδὺ μὲν θέρους ψυχεινὴν ἔχειν, ἡδὺ δὲ χειμῶνος ἀλεεινήν; ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμφαῖεν, οὐκοῦν ἐν ταῖς πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὁ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας ὑπολάμπει, τοῦ δὲ θέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν πορευόμενος σκιὰν παρέχει. οὐκοῦν, εἴ γε καλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι, οἰκοδομεῖν δεῖ ὑψηλότερα μὲν τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἵνα ὁ χειμερινὸς ἥλιος μὴ ἀποκλείηται, χθαμαλώτερα δὲ τὰ πρὸς ἄρκτον, ἵνα οἱ ψυχροὶ μὴ ἐμπίπτωσιν ἄνεμοι: ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ὅποι πάσας ὥρας αὐτός τε ἂν ἥδιστα καταφεύγοι καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιθοῖτο, αὕτη ἂν εἰκότως ἡδίστη τε καὶ καλλίστη οἴκησις εἴη: γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι πλείονας εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέχουσι. ναοῖς γε μὴν καὶ βωμοῖς χώραν ἔφη εἶναι πρεπωδεστάτην ἥτις ἐμφανεστάτη οὖσα ἀστιβεστάτη εἴη: ἡδὺ μὲν γὰρ ἰδόντας προσεύξασθαι, ἡδὺ δὲ ἁγνῶς ἔχοντας προσιέναι.”


 

Η Απάντηση στο Ιστορικό Quiz

Οι σκέψεις ανήκουν στον μέγιστο φιλόσοφο Σωκράτη και το αρχαίο κείμενο προέρχεται από τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντος (βιβλίο Γ, κεφ. 8). Ο Ξενοφών (και πρόκειται περί του γνωστού στρατηγού του άθλου της Καθόδου των Μυρίων) ήταν μαθητής του Σωκράτη και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τα βιβλία του. Ειδικά η πραγματεία του για τον Σωκράτη παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι δίνει την οπτική για τον φιλόσοφο μέσα από τα μάτια ενός πολύ ικανού ανθρώπου της πραγματικής ζωής (και όχι ενός άλλου επίσης μεγίστου μεν φιλοσόφου,  αλλά ιδεαλιστή κυρίως όπως ο Πλάτων).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)