Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Θεία Έμμα Λέγει (i)

Aunt Emma – Θεια Έμμα
Risk is what keeps us young – Το ρίσκο είναι αυτό που μας κρατά νέους