Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

ΕΣΠΑ & Teucris

Ετοιμάζεται η ανανέωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 

Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, μόνο μέσω του ΕΣΠΑ ουσιαστικά θα διατεθεί η ληφθείσα οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λοιπούς δανειστές μας στην αγορά και οι όροι κάθε άλλο παρά ανελαστικοί είναι.
Το πνεύμα του ΕΣΠΑ για πρώτη φορά εστιάζεται όχι στο κεφάλαιο όσο στην συνολική εικόνα και πλάνο του υποψήφιου επενδυτή. Υπάρχουν πρωτόγνωρες προτάσεις στο σκεπτικό του, προς την σωστή κατεύθυνση κατά την άποψή μου, κάτι που καταδεικνύει πως πρόθεση των δημιουργών του δεν ήταν η απλή ανακύκλωση κεφαλαίων αλλά η ανάπτυξη ισχυρών δραστηριοτήτων από σχετικά ασθενέστερους οικονομικά (αλλά δημιουργικούς) εν δυνάμει επενδυτές.
Τα στεγαστικά δάνεια είναι αντιπαραγωγικά όπως αντιλαμβάνεστε και δεν πρόκειται να υποστηριχτούν τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι πως επενδυτής χωρίς κεφάλαιο αλλά με διδακτορικό από το Μ.Ι.Τ. με συγκεκριμένη πρόταση ευνοείται σαφώς από κεφαλαιούχο με 500,000 ευρώ κεφάλαιο.
Είναι κατά την άποψή μου μία μοναδική ευκαιρία, η οποία παρουσιάζεται στην Ελλάδα και είναι το “καλού” στην έκφραση “ουδέν κακόν αμιγές καλού”…
Ίσως σας έλθουν “γέλωτες” αλλά υπάρχουν σενάρια, τα οποία προβλέπουν την Ελλάδα το 2020 (σε μόλις 7 έτη) στην ομάδα των G20, δείτε το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2013 και τον σύνδεσμο: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=491622 . Αν αναλογιστείτε την θέση της Ελλάδος μέχρι το 2008 και από πού προήλθε μην εκπλαγείτε… Αλλά μην εκπλαγείτε χειρότερα με το να είστε ΑΠΟΝΤΕΣ από αυτήν την ημέρα…
Είναι μία μοναδική ευκαιρία να εξασφαλίσετε τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας επενδύοντας στην Ελλάδα, ή να εισέλθετε στην Ελληνική αγορά.
Ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό ακόμα και με μία μικρή τουριστική μονάδα και με ποσοστό επιδότησης έως και 80%μπορείτε ταυτόχρονα να αποκτήσετε και ένα πέτρινο σπίτι σε συνδυασμό με την επένδυση σας…
Η Teucris έχει τη δυνατότητα συνεργασίας (και έχει ήδη υλοποιήσει την περίοδο της κρίσης μία μεγάλη επένδυση) με συγκεκριμένη ειδικευμένη μεγάλη εταιρεία και ενώ μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση της υπόθεσης σας. Επιπροσθέτως μπορεί να αποτελέσει το “όχημα” σας για την διεκδίκηση των επιδιώξεων σας.
Παρακαλώ μόνο να λάβετε υπ’ όψη σας πως η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Απριλίου και συνεπώς θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα. Δεν απαιτείται απόδειξη κεφαλαίων, αλλά να γνωρίζετε σας πως προηγουμένως θα αξιολογήσουμε αν έχετε πραγματικά σοβαρές δυνατότητας επιτυχίας, ώστε να μην προβείτε σε άσκοπες δαπάνες.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αφήσετε ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία.

Δείτε παρακαλώ συνοπτικά:

Η προκήρυξη της Δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.
Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες) οι οποίεςλειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής) &οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Θεματικές Ενότητες, το ανώτατο και κατώτατο ύψος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
€ 30.000 – € 300.000
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
€ 20.000 – € 300.000
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
€ 20.000 – € 100.000

 

Οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας ανά θεματική ενότητα http://www.teucris.com/%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-2013-teucris/.
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
60%
80%
60%
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
100%
100%
100%
3.
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
15.000
15.000
10.000
4.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
100%
100%
100%
5.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
20%
20%
20%
6.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
6.000 €
6.000 €
6.000 €
7.
Λογισμικό
30.000 €
30.000 €
10.000 €
8.
Προβολή – Προώθηση
20.000 €
30.000 €
10.000 €
9.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)
40%
40%
40%

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:
α) για τις Περιφέρειες Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο, η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος
β) για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα(12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

 

Δείτε τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιοχές