Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ελεύθερη Σκέψη

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε τα καπρίτσια της μοίρας, τον τροχό της τύχης ή το αποτέλεσμα των χαρτιών. Είμαστε ελεύθερες ψυχές με ελεύθερη βούληση. Οι αποφάσεις μας μετράνε. Μπορούμε να αλλάξουμε τον Κόσμο! Λαμβάνοντας αποφάσεις ουσιαστικά α λ λ ά ζ ο υ μ ε τον Κόσμο. Και είναι στο χέρι μας εάν αυτές οι αποφάσεις τείνουν να τον βελτιώσουν ή να τον χειροτερέψουν.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε.
(Προφητεία #4 της 25-02-2020)