Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ατομική Ελευθερία – Περιουσία

Κανενός η ατομική ελευθερία και περιουσία δεν είναι εξασφαλισμένες, ενόσω συνεδριάζει η Βουλή.

Βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένων!