Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Απλότητα – Simplicity

Anyone can think complicated. Simplicity. That’s hard. – Ο καθένας μπορεί να σκέπτεται περίπλοκα. Απλότητα. Αυτό είναι το δύσκολο.