Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Έχειν και διδόναι”

Μία δροσερή πρωινή φωτογραφία, για όσες/ους έχετε διάθεση και ανάγκη να γυρίσετε σήμερα τον Κόσμο ανάποδα. Διότι σε αυτή τη ζωή σημασία έχει το “να έχεις και να δίνεις”… και όχι το “να μην έχεις” και συνεπώς “δίνεις δεν δίνεις” είναι το ίδιο, ούτε το “να έχεις και να μην δίνεις”, άρα δεν σου χρειάζεται… τίποτα.
(Ο τίτλος αποτελεί τροποποίηση κειμένου από την Κύρου Ανάβασις του Ξενοφώντος και αναφέρεται στον Κύρο).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)